Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Studio Figura International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 26, 62-081, KRS 0000820105, NIP 7812004670, REGON 385111400.

Aby skontaktować się z ww. podmiotem, należy wysłać wiadomość:

na adres e-mail: admin@studiofigura.com.pl

lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Skórzewska 26, 62-081, Wysogotowo.

Możecie się Państwo również kontaktować pod adresem mailowym: ido@studiofigura.com.pl

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookie („Polityka”), która:

określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy;

wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi organizacjami; oraz

wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce „naszymi Usługami”). Przez korzystanie z naszych Usług należy rozumieć:

kontaktowanie się z nami poprzez Media społecznościowe takie jak: Whatsapp, oraz e-mail.

udostępnianie danych osobowych w formularzu kontaktowym.

Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług przy pomocy formularza kontaktowego, e-mail, SMS, chat, media społecznościowe.

Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

KATEGORIE DANYCH

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

 

 

PODSTAWA

PRAWNA

PRZETWARZANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pośrednictwem naszych

W przypadku użytkowników stron

Art.6ust.1litf) RODO

 

 

 

stron internetowych zbieramy

www. nie wymagamy rejestracji.

(przetwarzanie jest

 

 

 

dane tylko w takim zakresie, w

 

niezbędne do celów

 

 

Dane użytkowników Serwisu

jakim jest to niezbędne do

Te dane pozostają dla nas

wynikających z

 

 

 

zarządzania tymi stronami,

anonimowe. W trakcie sesji Serwis

prawnie

 

 

 

zapewnienia sprawnego

zapisuje w pamięci przeglądarki

uzasadnionych

 

 

 

działania oferowanych w ich

użytkownika pliki cookies.

interesów

 

 

 

ramach funkcjonalności oraz

 

realizowanych przez

 

 

 

analizowania skuteczności

Informacje o Twoich zrachowaniach

administratora).

 

 

 

komunikacji.

online w trakcie przeglądania

 

 

 

 

 

naszych Stron Internetowych

 

 

 

 

Te dane przetwarzamy w

 

 

 

 

 

celach statystycznych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA

PRAWNA

PRZETWARZANIA

służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie oraz poziomu atrakcyjności poszczególnych elementów Serwisu, a także w celu zwiększenia Twojej wygody i poprawy Twojego zadowolenia z korzystania z nich.

Informacje o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do naszych Usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Cię na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania

sesji online po zalogowaniu się).

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA

PRAWNA

PRZETWARZANIA

 

 

 

 

 

 

 

Dane osób

Kontaktowanie się z Tobą, na

· Dane osobowe podawane przez

Art.6ust.1litf) RODO

 

 

kontaktujących się nami

przykład telefonicznie, pocztą

Ciebie za każdym razem, gdy

(przetwarzanie jest

 

 

odnośnie naszych Usług,

elektroniczną, listownie lub

kontaktujesz się z nami odnośnie

niezbędne do celów

 

 

biorących udział w

odpowiadając na Twoje posty

naszych Usług (przykładowo imię i

wynikających z

 

 

promocjach,

w mediach społecznościowych

nazwisko, nazwa użytkownika i

prawnie

 

 

konkursach, ankietach

i na czacie, które zostały do

dane kontaktowe), w tym

uzasadnionych

 

 

 

nas skierowane, w kwestiach

telefonicznie, pocztą elektroniczną

interesów

 

 

 

dotyczących naszych serwisów.

lub listownie, lub gdy kontaktujesz

realizowanych przez

 

 

 

Chcemy lepiej służyć Ci, jako

się z nami za pośrednictwem

administratora), z tym,

 

 

 

naszemu klientowi, dlatego

mediów społecznościowych.

że jeżeli chcemy

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA

PRAWNA

PRZETWARZANIA

wykorzystujemy dane osobowe do udzielania wyjaśnień lub

pomocy w odpowiedzi na

Twoje komunikaty, jak również do informowania Cię o

zmianach, jakie

wprowadziliśmy lub

zamierzamy wprowadzić w naszych Usługach, które mają

wpływ na Ciebie (np. zmiany w niniejszej Polityce lub

regulaminach naszych Usług).

· Szczegóły dotyczące wiadomości

e-mail i innych wiadomości elektronicznych, które wysyłamy

do Ciebie, które otwierasz, w tym

wszelkie łącza w nich zawarte, na

które klikasz (na przykład te, które

umożliwiają nam ustalenie, czy i kiedy otworzyłaś/-eś taką komunikację).

zaprosić Cię drogą

elektroniczną, taką jak

e-mail lub SMS,

będziemy bazować na

Twojej zgodzie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1.Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

2.Prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

3.Prawo do sprostowania– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

4.Prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5.Prawo do ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

6.Prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

7.Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

8.Prawo wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

9.Prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wnioski do Studio Figura International sp. z o.o. sp. k. dotyczące realizacji powyższych praw, można złożyć:

w formie pisemnej na adres: ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo.

drogą e-mailową na adres: admin@studiofigura.com.pl

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, firmy wspierające nasze działania marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym jego partnerom handlowym.

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe udostępniamy Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE STOSUJEMY.

Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na

dostęp tylko tym pracownikom i podwykonawcom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Chronimy bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).

Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Stosownie do okoliczności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe.

Dane osobowe, które od zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych Dostawców Usług. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane zgodnie z niniejszą Polityką. Najczęstszym sposobem, z którego korzystamy, aby osiągnąć ten cel jest zawarcie specyficznego rodzaju umowy, z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych (tzw. Klauzul Modelowych) lub w oparciu o zatwierdzony pakiet zasad ochrony prywatności, taki jak np. Tarcza Prywatności („Privacy Shield”), który znajduje zastosowanie przy przekazywaniu danych do USA.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

My oraz nasi partnerzy używamy plików cookies i podobnych technologii, m.in. takich jak tagi („pliki cookie”), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszych Stron Internetowych. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie

pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych Stron Internetowych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

Cookies pozwalają nam usprawnić sposób działania naszych Stron Internetowych, tak abyśmy mogli spersonalizować Twoje doświadczenia klientowskie i umożliwić Ci skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują.

Ulepszanie sposobu działania Strony

Internetowej

Poprawa wydajności naszych Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych

Cookies mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób Strona Internetowa jest wykorzystywana, przykładowo, do informowania nas o tym, czy podczas korzystania z nich pojawiają się komunikaty o błędach.

Pliki cookie tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.

Pliki cookie mogą powiedzieć nam, czy widziałaś/-eś konkretną reklamę oraz ile czasu upłynęło

Mierzenie skuteczności naszych komunikatów od momentu, gdy została Ci on wyświetlona. Informacje te pozwalają nam mierzyć skuteczność

marketingowych, w tym reklam internetowych naszych internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować ile razy reklama została Tobie wyświetlona.

Używamy plików cookie także do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, przykładowo, poprzez informowanie nas, czy otworzyłaś/-eś marketingową wiadomość e-mail, którą do Ciebie wysłaliśmy.

Pliki cookie są wykorzystywane także do monitorowania statystyk na naszych witrynach internetowych. W szczególności pozwalają nam na obserwację

anonimowych informacji dotyczących ilości osób odwiedzających nasze witryny internetowe z wyszczególnieniem na obszar geograficzny, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, rodzaju urządzenia służącego do wyświetlenia strony.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Pliki cookie w przeglądarce internetowej

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszych Stron Internetowych. Na przykład, możesz nie być w stanie dodawać produktów do koszyka, przejść do finalizowania transakcji, lub korzystać z tych naszych produktów i usług, które wymagają zalogowania się.

Podmioty trzecie działające za pośrednictwem naszych Stron Internetowych

Poniżej przedstawiamy listę naszych kluczowych partnerów wraz z informacją na temat usług, które dla nas świadczą. Lista ta nie jest wyczerpująca, ale obejmuje tych partnerów, z którymi mamy ustalone relacje i których technologie, w zakresie plików cookie są najczęściej wykorzystywane w naszych Usługach.

Media społecznościowe

Docieranie do Ciebie za pośrednictwem platform społecznościowych oraz w celu umożliwiania dzielenia się oraz zaangażowania, przy użyciu naszych Stron Internetowych. Firmy te mogą wykorzystywać Twoje dane do swoich własnych celów, w tym do profilowania i kierowania do Ciebie przekazu

Facebook Twitter

za pomocą innych reklam.